یی

ی ی ی

1

ی ǁی یی ѐی-

2

ی ǁی یی ѐی-ی

3

ی ǁی یی ѐی

( ی ی ی یی ی ی 14 )

4

ی ǁی یی ی (ی ی )

5

ی ǁی یی ی (ی )

6

ی ǁی یی ѐی ( 24 ی Ԑی)

7

ی ǁی یی ی()

8

ی ǁی یی ی(ی)

9

ی ی ی

10

ی ی

11

ی ی ی

12

ی ی ی

13

ی ی یی ی

14

ی ǁی یی ی

15

ی ی یی ѐی

16

ی ی یی ѐی ی 94

17

ی ǁی یی ѐی

18

ی ǁی ی

19

ی ǁی ی

20

ی ی یی ی

21

ی Ϡ یی ѐی

22

ی ی

23

ی ی ی 94

24

ی Ϡ ی

ی ی ی 95

25

ی ی یی

26

ی یی ѐی-ѐی ی -ی95

27

ی یی ѐی-یی-ی95

28

ی ی

29

ی یی ی

30

ی ی

31

ی ǁی یی ی

32